Inlägg

Visar inlägg från 2022

Föreningsstämma 2022

Snabblänkar -  Årsredovisning Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Torsdagen den  19:e maj  2022, kl 19:00 Plats: Föreningens innergård Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Fasadrenovering 2022 - v. 4 till v. 8

Här är en uppdaterad tidsplan den sista fasen av fasadrenoveringen: Mäster Henriksgatan 6 v. 4-8: Mindre bättringsmålning samt tvätt av fönster via lift. Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 4 - 6: Målning av fasad. v. 5 - 6: Målning av fönster. v. 6 - 8: Besiktning & avetablering. Gården 26-27/1: Montering av nät framför balkonger via lift. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras beroende på framförallt vädret. Några av balkongdörrarna har varit väldigt svåra att öppna efter renoveringen av balkongerna men är nu åtgärdade.