Inlägg

Visar inlägg från mars, 2019

Föreningsstämma 2019

Snabblänkar - Årsredovisning Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Onsdagen den 10:e april  2019, kl 19:00 Plats: Söderberg & Sara, Mäster Danielsgatan 3 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val a