Inlägg

Visar inlägg från 2024

Föreningsstämma 2024

Dokument - Årsredovisning - IMD-El - Översikt ändringar normalstadgar - Jämförelsedokument normalstadgar - Nya stadgar - Nuvarande stadgar Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Tisdagen den  21:e maj  2024, kl 19:00 Plats: Söderberg & Sara, Mäster Danielsgatan 3 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och supplean