Inlägg

Visar inlägg från mars, 2015

Styrelsen 2015

Mikael Rosvall Ordförande 0709-77 86 00 Anna-Mary Foltyn Ledamot Jill Gjörstrup Ledamot Markus Wiklander Ledamot Rickard Andersson Suppleant André Johansson Suppleant Du når oss enklast via  master.henrik@masterhenrik.se . Alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. innergården.

Föreningens stadgar

Antagna 2017-05-30 Stadgarna kan laddas ner här .

Föreningsstämma 2015

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Onsdagen den  18:e mars  2015, kl 19:00 Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförand