Inlägg

Visar inlägg från 2023

Cykelrensning och fordonsregler

Bild
Gården är full av cyklar! För att råda bot på det försöker vi nu rensa bort cyklar som saknar ägare och inte används. Vi har fäst en bit tejp på styret på varje cykel på gården (se bild nedan). Ta bort tejpen från din cykel om du vill behålla den! Cyklar som har tejpen kvar den 27 oktober kommer att skänkas bort. Vi vill också uppmärksamma er på att det inte är tillåtet att förvara fordon, såsom motorcyklar eller mopeder, på innergården. Det finns t.ex. en moped som har stått orörd väldigt länge, och är mycket i vägen, som behöver avlägsnas.

Inspektion av avlopp 4/10 8-12

Det har gått fem år sedan vi renoverade avloppsstammarna i huset på Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 och vi kommer därför att genomföra en garantibesiktning av två av stammarna. Inspektionen kommer att äga rum den 4:e oktober och pågå mellan kl 8-12. De lägenheter som är direkt berörda får mer information i sina brevinkast och via mail.

Föreningsstämma 2023

Snabblänkar -  Årsredovisning Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Tisdagen den  23:e maj  2023, kl 19:00 Plats: Söderberg & Sara, Mäster Danielsgatan 3 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val a