Inlägg

Visar inlägg från 2018

Avgiftshöjning 2019

Hej medlemmar, Styrelsen informerar om att avgiften kommer att höjas med 1 % efter årsskiftet. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Föreningsstämma 2018

Snabblänkar - Årsredovisning Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Torsdagen den 26:e april  2018, kl 19:00 Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekomma

Stamrenovering 2018

Under 2018 kommer föreningens stammar att renoveras. I huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer samtliga stammar och anslutningar till kök och badrum att påverkas; i huset på Mäster Henriksgatan 6 enbart rören i källaren. Ett informationsblad med ytterligare information och kontaktuppgifter kan laddas ner här . Föreningen och entreprenören som genomför renoveringen, Proline, kommer att hålla ett informationsmöte där vi går igenom hur processen går till och hur ni kommer att påverkas. Samtliga boende i föreningen uppmanas delta i mötet. Tid: Tisdag 13/3 kl 18:30 Plats: Söderberg & Saras lokal, Mäster Danielsgatan 3. Eftersom Proline kommer att behöva tillträdde till samtliga lägenheter och förråd i huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 behöver vi samla in nycklar från samtliga boende. I huset på Mäster Henriksgatan 6 behöver enbart nycklar till källarförråden lämnas in. Var god fyll formulären som delats ut i era brevinkast och lämna de ti