Inlägg

Visar inlägg från 2017

Avgiftshöjning 2018

Hej medlemmar, Styrelsen informerar om att avgiften kommer att höjas med 3 % efter årsskiftet. Höjningen görs för att utöka marginalerna i föreningens ekonomi inför kommande större renoveringar (stammar, värmesystem, gatufasaderna, etc.). Med vänliga hälsningar Styrelsen

Ställning på innergården

Hej! Med anledningen av renovering av vinden så har det idag kommit upp en ställning på innergården vid MH 6. Den kom upp tidigare än planerat och tyvärr missade vi därmed att informera om detta. Jag beklagar detta. Ställningen kommer pga av detta inte att behöva stå uppe lika länge som planerat. Det kommer endast att springa folk på ställningen ett par dagar när takfönster installeras. Hoppas detta inte ställer till det för mycket för er. Hör av er om ni har några frågor. Mvh Markus.

Styrelsen 2017

Mikael Rosvall Ordförande 0709-77 86 00 Markus Wiklander Ledamot Petter Georgson Ledamot Anna Lundman Suppleant Johannes Gous Suppleant Du når oss enklast via  master.henrik@gmail.com . Alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. innergården och vinden.

Föreningsstämma 2017

Snabblänkar - Årsredovisning - Sammanfattning av förändringar i stadgar - Nya stadgar Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Torsdagen den 6:e april  2017, kl 19:00 Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut