Inlägg

Visar inlägg från 2020

Spolning av avloppsstammar (Mäster Henriksgatan 6)

Onsdag 7/10 och torsdag 8/10 kommer avloppsstammar med tillhörande påstick från kök och badrum att spolas i samtliga lägenheter på Mäster Henriksgatan 6. Ni har fått aviseringar i era brevinkast med information om vilken dag som gäller för er lägenhet. Arbetet påbörjas 07:30 och beräknas vara färdigt ca 14:00. Entreprenören (Spolpågarna) börjar på första våningen och arbetar sig uppåt. Eftersom vi redan samlat in nycklar till samtliga lägenheter i samband med renoveringen av radiatorerna behöver ni inte lämna nycklar på nytt. Ni behöver inte vara hemma men vänlig töm skåpet under diskbänken och se till att hålla fri passage till golvbrunn och till handfat. Skulle problem uppstå eller ni har några frågor så ring Spolpågarna på nummer 040-21 21 20 mellan kl 07:00 och 16:00.

Renovering av värmesystem 2020

Under sommaren/hösten 2020 kommer föreningens värmesystem inkl. radiatorer (element) att renoveras. Arbetet består av följande moment: Byte av ventiler i källaren (v. 35-36). Byte av radiatorvred och kopplingar i lägenheter på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8 (v. 37-38). Byte av radiatorvred och kopplingar i lägenheter på Mäster Henriksgatan 6 (v. 38-40). Byte av värmecentraler (v. 40-41). Efterkontroll av radiatorer (preliminärt november). Entreprenören som kommer att genomföra arbetet heter Rörmontören Syd AB. Värmen kommer att vara avstängd medan arbetet pågår men det ska vara klart innan det börjar bli kallt ute. Tappvattnet kommer inte att påverkas förutom när de nya värmecentralerna ska installeras då vattnet kommer att vara avstängt ett par timmar. Radiatorer kommer inte att bytas ut annat än i fall där dom är sönder och inte går att reparera. Eventuella nya radiatorer kommer att vara i samma stil som befintliga. Samtliga vred med tillhörande kopplingar kommer doc

Föreningsstämma 2020

Snabblänkar -  Årsredovisning Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Onsdagen den  3:e juni  2020, kl 19:00 Plats: Föreningens innergård Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Nytt inpasseringssystem

Som ni säkert märkt har vi fått ett nytt porttelefonsystem i föreningen. Information om hur porttelefonen fungerar finns på hemsidan ( LÄNK ) och vi rekommenderar att ni läser igenom beskrivningen. De telefonnummer som fanns registrerade i det gamla systemet har förts över till det nya. Det nya systemet har även stöd för inpassering med taggar och kommer att ersätta det gamla inpasseringssystemet. Det gick tyvärr inte att flytta de befintliga taggarna (eller chippade nycklar) från det gamla systemet till det nya så styrelsen kommer att dela ut tre nya taggar per lägenhet. De nya taggarna kan kvitteras ut vid följande tillfällen: Boende på Mäster Henriksgatan 6 27 & 28/1 kl 20-21 Plats: lgh 14 (Mikael Rosvall), vänstra trapphuset från gatan, fjärde våningen. Boende på Mäster Henriksgatan 8 eller Mäster Danielsgatan 3 20 & 23/1 kl 19-21 Plats: lgh 244 (Peter Hingström), centrala trapphuset, fjärde våningen. Har ni inte möjlighet att kvittera ut taggarna vid dessa ti

Inpasseringssystem (taggar och porttelefon)

Bild
Inpasseringssystemet används för att låsa upp portarna på Mäster Henriksgatan 6, Mäster Henriksgatan 8 och Mäster Danielsgatan 3. Portarna kan öppnas via  tagg eller  porttelefonen. Nyckelbrickor (taggar) Varje tagg har ett unikt nummer som är tryckt längst ner på brickan och börjar på "A". Om en tagg tappas bort eller förstörs informera genast styrelsen och uppge taggens nummer, eller alternativt lägenhetens kvarvarande taggars nummer, så att den kan spärras.  Varje lägenhet i föreningen har tilldelats tre taggar; vill ni beställa fler taggar kan det göras via styrelsen till självkostnadspris. Exempel på en nyckelbricka (tagg) Inpassering med tagg För att öppna porten med taggen håll upp den mot mitten av porttelefonens knappsatsen (knapp 5) . Systemet registrerar taggen och låser upp porten. Porttelefonen Ni kan registrera ett eller flera telefonnummer (både mobila och fasta) i porttelefonen. Vill ni lägga till ett nummer skicka ett mail till styrelsen