Inlägg

Visar inlägg från september, 2014

Extrastämma 2014-09-24

Snabblänkar: -  Befintliga stadgar -  Förslag till nya stadgar Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till extrastämma onsdagen den  24:e september  2014, kl 18:30. Plats: föreningens innergård. Dagordning a) Stämman öppnas. b) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). c) Val av ordförande på stämman. d) Anmälan av stämmoordförandens val protokollförare. e) Val av justerare. f) Val av rösträknare. g) Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Beslut angående antagande av nya stadgar. i) Stämman avslutas. Varför nya stadgar? På Riksbyggens fullmäktige i maj beslutades om nya normalstadgar för bostadsrättsföreningarna. De nya normalstadgarna innehåller en rad förbättringar och har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning. Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på v

Kommande takomläggning sept-dec 2014

Styrelsen informerar att takrenovering kommer genomföras med start v. 38.  Entreprenören som ska utföra arbetet är Servicekuben AB.  Det första som kommer att hända är att ställningar sätts upp på gatusidan och på gårdssidan på Mäster Danielsgatan och Mäster Henriksgatan.   Takrenoveringen innebär följande för boende i BRF Mäster Henrik: Cyklar kommer flyttas på lördag 13 september.  Inga cyklar eller andra föremål får ställas mot väggarna på innergården på minst 3 meters avstånd under renoveringstiden.  Alla som har odlingstrallar måste aveckla dessa/förflytta dessa senast söndagen den 14 september.  Lås ej fast cyklar i räcken på gården under renoveringstid.  Ställningarna som byggs kommer endast ha gångplan längst upp vid taket. Entreprenör kommer stänga av hiss och lyfta upp och låsa stege vid avslutad arbetsdag.  Under tiden då takrenoveringen genomförs är det extra viktigt att fönster hålls låsta då man inte är hemma pga ökad inbrottsrisk

Röjning och städning efter översvämning

Styrelsen hoppas att alla är igång med röjning av vattenskadade saker i källaren! Styrelsen har satt upp lappar som boende tar ner när de rensat sitt förråd. Om man inte rensar sitt förråd så kan man bli skadeståndsskyldig då fastigheten kan lida skada. Det är en stor sanitär olägenhet för föreningen om denna uppmaning ej tas på allvar. Ta bort lappen om du har rensat ut-  på så sätt vet Styrelsen att rensning gjorts. Styrelsen hoppas på förståelse kring denna skarpa uppmaning! Hämtning av bråte är beställd till den 9 september Skräpet från källarna kommer att hämtas av Ragn-Sells på tisdag (9/9) i två omgångar. Efter denna hämtning får boende själva stå för bortforsling av bråte. Släng inte kartong i den ordinarie kartongåtervinningen! Platta till kartongen och lägg den i ordentliga högar på gården. Metall, glas och plast kan sorteras vidare tills att kärlen är fyllda. Sedan sker sorteringen på bästa möjliga sätt i högar på gården.  Vaktmästaren kommer under

Åtgärder efter översvämningen

Bild
Hej Boende i Mäster Henrik! Först och främst vill Styrelsen tacka alla som var hemma och kunde hjälpa till i kampen mot vattnet i föreningens källare! På grund av översvämningen kan frågor uppstå om hur man ska gå tillväga. Styrelsen ger följande information, uppmaningar och råd. Här kommer några viktiga saker som alla boende måste ta ställning till och göra: - PRIO 1. Omedelbart röja och hämta upp saker ur källarförråden som kan komma att ruttna eller mögla. Detta är en prioriterad åtgärd för fastighetens och allas bästa! Vi vill inte ha svamp eller dålig lukt och behöva eftersanera mögelskador. Så ta upp era saker till torr plats och torka, tvätta det som blivit skadat! Om man bara har två händer tillgängliga eller inte orkar bära något så är det bara att knacka på en grannes dörr och be om hjälp. - Svabba ert källarutrymme från överskottsvatten! Andra har inte tillgång till ert källarutrymme så det är ni som ska ta bort överflödigt vatten där! - Om ni lidit skada s