Extrastämma 2014-09-24

Snabblänkar:
Befintliga stadgar
Förslag till nya stadgar

Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till extrastämma onsdagen den 24:e september 2014, kl 18:30. Plats: föreningens innergård.

Dagordning
a) Stämman öppnas.
b) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
c) Val av ordförande på stämman.
d) Anmälan av stämmoordförandens val protokollförare.
e) Val av justerare.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Beslut angående antagande av nya stadgar.
i) Stämman avslutas.

Varför nya stadgar?
På Riksbyggens fullmäktige i maj beslutades om nya normalstadgar för bostadsrättsföreningarna. De nya normalstadgarna innehåller en rad förbättringar och har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning.

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Vad har ändrats?
Stadgarna fått ny systematik som förhoppningsvis gör det lättare att hitta i stadgarna. Bestämmelser som handlar om samma ämne, t.ex. hur lägenheten får användas, har samlats under gemensamma rubriker. Vidare har bestämmelser som mer eller mindre är avskrift av lagtext markerats med en svag grå linje i vänstermarginalen. Utöver ny systematik skiljer de nya stadgarna sig från de tidigare bland annat enligt nedan:

• Föreningen ges möjlighet att ta ut en avgift av den som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften per år uppgår till ett belopp motsvarande tio (10) procent av gällande prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andra hand. Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

• Styrelsen ges möjlighet, men inte skyldighet, att bevilja medlemskap åt föräldrar och barn som förvärvar bostadsrätt gemensamt trots att inte alla ska bo permanent i lägenheten.

• Förtydligande av underhållsansvaret i vissa avseenden samt viss ändring av underhållsansvaret. Vidare anges uttryckligen att föreningens ansvar endast avser inredning och installationer som föreningen försett lägenheten med.

• Regler om beslut för bostadsrättstillägg och avtal om kollektivanslutning till bredband, telefoni, betal-TV och liknande förmedlade tjänster. I dagsläget råder oklarhet om hur sådana beslut ska fattas. Lagreglering och praxis saknas.

De befintliga stadgarna och Riksbyggens nya stadgar kan laddas ner via länkarna längst upp i detta inlägg. Vill ni ha en utskrift av stadgarna skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen