Inlägg

Föreningsstämma 2024

Dokument - Årsredovisning - IMD-El - Översikt ändringar normalstadgar - Jämförelsedokument normalstadgar - Nya stadgar - Nuvarande stadgar Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Tisdagen den  21:e maj  2024, kl 19:00 Plats: Söderberg & Sara, Mäster Danielsgatan 3 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och supplean

Cykelrensning och fordonsregler

Bild
Gården är full av cyklar! För att råda bot på det försöker vi nu rensa bort cyklar som saknar ägare och inte används. Vi har fäst en bit tejp på styret på varje cykel på gården (se bild nedan). Ta bort tejpen från din cykel om du vill behålla den! Cyklar som har tejpen kvar den 27 oktober kommer att skänkas bort. Vi vill också uppmärksamma er på att det inte är tillåtet att förvara fordon, såsom motorcyklar eller mopeder, på innergården. Det finns t.ex. en moped som har stått orörd väldigt länge, och är mycket i vägen, som behöver avlägsnas.

Inspektion av avlopp 4/10 8-12

Det har gått fem år sedan vi renoverade avloppsstammarna i huset på Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 och vi kommer därför att genomföra en garantibesiktning av två av stammarna. Inspektionen kommer att äga rum den 4:e oktober och pågå mellan kl 8-12. De lägenheter som är direkt berörda får mer information i sina brevinkast och via mail.

Föreningsstämma 2023

Snabblänkar -  Årsredovisning Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Tisdagen den  23:e maj  2023, kl 19:00 Plats: Söderberg & Sara, Mäster Danielsgatan 3 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val a

Utrensning av skräp från allmänna utrymmen v. 41

Det finns en hel del skräp som förvaras i föreningens allmänna utrymmen, framförallt i källaren på Mäster Danielsgatan 3 och på vinden i samma hus. Vi vill påminna alla boende om det är inte tillåtet att förvara saker i trapphus, källargångar eller på vinden  av brandskydds- och försäkringsskäl. Se förhållningsreglerna för mer information. Styrelsen har bett fastighetsskötaren att samla in och frakta bort alla lösa föremål i allmänna utrymmen vecka 41 , så vi uppmanar alla som vet att dom ställt saker utanför sina förråd att städa undan dessa senast vecka 40 . Detta gäller speciellt den för förvarar däck i källaren på Mäster Danielsgatan 3. Det finns ett s.k. producentansvar för däck så dom får inte slängas på en återvinningscentral utan ska lämnas till en däckförsäljare. Notera även detta inte är en inbjudan att rensa era förråd och ställa ut skräp i allmänna utrymmen.  /Styrelsen Brf Mäster Henrik

Uppdaterade förhållningsregler

Förhållningsreglerna för föreningen har uppdaterats och vi uppmanar alla boende att läsa dom. Det är inga större förändringar men vi har förtydligat vad som gäller för grillarna på gården, vad som får/inte får parkeras i portgångarna, vad som händer med föremål som förvaras utanför förråd/lägenheter samt var rökning är/inte är tillåten. Vi förutsätter att dessa regler respekteras för allas gemensamma trevnad.

Föreningsstämma 2022

Snabblänkar -  Årsredovisning Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Torsdagen den  19:e maj  2022, kl 19:00 Plats: Föreningens innergård Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.