Inlägg

Visar inlägg från 2016

Spolning av stammar 24-28 november 2016

Hej medlemmar, Mellan den 24 och 28 november kommer samtliga avloppsstammar med tillhörande stick till badrum och kök att högtrycksspolas i huset på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8, d.v.s. det ”grå huset”. Boende på Mäster Henriksgatan 6 är inte berörda. Efter spolningen kommer alla delar av stammarna att filmas och dokumenteras. Entreprenören som ska genomföra arbetet heter JiMa Högtryck AB och dom kommer att behöva tillträdde till samtliga lägenheter i huset under arbetes gång. Anledningen till att föreningen genomför denna åtgärd nu är att vi har dålig koll på hur statusen är för stammarna i huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8. Dokumentationen är från när huset byggdes och sedan dess har några delar av stammarna byts ut och badrum och kök har flyttats och kopplats på andra stammar i flera lägenheter i huset. Vi har beställt en rapport från JiMa som kommer att beskriva vilka stammar som används, hur lägenheterna är inkopplade på dessa, skicket på

Information om bostadsrättstillägg i hemförsäkring

Styrelsen vill informera om att det numera ingår ett gemensamt bostadsrättstillägg i föreningens försäkring. Vad är ett bostadsrättstillägg? En vanlig hemförsäkring gäller all lös egendom men täcker inte själva byggnaden, d.v.s. golv och väggar. När du bor i bostadsrätt behöver du därför ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Risken är annars stor att du som bostadsrättsinnehavare får en högst begränsad ersättning vid en omfattande vattenskada eller brand. Vad innebär gemensamt bostadsrättstillägg? Den enskilde medlemmen behöver inte längre själv ha detta tillägg i sin hemförsäkring. Observera dock att tillägget inte ersätter hela hemförsäkringen. Är du osäker om du har ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring kontakta ditt försäkringsbolag. Klicka här  för att ladda försäkringsbeviset som specificerar vad som gäller i mer detalj.

Utrensning av gamla cyklar

Bild
Gården är full av cyklar och det finns en del som inte längre har någon ägare. För att råda bot på detta har vi märkt alla cyklar med en bit färgad tejp kring styret. Ta bort denna tejp om det är din cykel. Den 16/5 kommer de cyklar där tejpen sitter kvar att fraktas bort.

Styrelsen 2016

Mikael Rosvall Ordförande 0709-77 86 00 Markus Wiklander Ledamot Petter Georgson Ledamot Anna Lundman Ledamot Louise Bårdén Ledamot Johannes Gous Ledamot Peter Jonsson Suppleant Fredrik Olsson Suppleant Du når oss enklast via  master.henrik@gmail.com . Alla är mycket välkomna att engagera sig i arbetet kring huset. Vi har flera arbetsgrupper som sysslar med olika frågor, t.ex. innergården och vinden.

Inbjudan till informationsträff angående försäljningen av vindsutrymmet i föreningen

Please find the following message in english below. Vi i styrelsen vill härmed bjuda in samtliga intresserade medlemmar i föreningen till informationsträff kl 19 på torsdag 7 april, i vår tomma lokal på Mäster Danielsgatan 3 (före detta Galleri Ting). Styrelsen kommer presentera ett förslag för genomförande, regler, priser och riktlinjer med försäljningen. Förslaget är framarbetat i samråd med mäklare, stadsbyggnadskontoret, jurist, samt konstruktör, arkitekt och brandingenjör. Syftet med informationsträffen är att presentera förslaget ingående i detalj och samla in eventuella synpunkter och idéer. Ni som är intresserade men inte har möjlighet att närvara, vänligen hör av er till styrelsen ( master.henrik@gmail.com ) så bokar vi in extra tillfälle eller löser det på annat vis. Förslaget kommer att läggas fram för beslut på föreningsstämman 12e april. ------ In english: The board hereby invite all members of the housing association to attend an information meeting Thursday April

Fönsterrenovering 2016

Det är äntligen tid att renovera föreningens fönster! Här är vad som kommer att hända under 2016: Entreprenören för projektet är Rutek Byggnads AB. Projektet kommer att påbörjas i mitten av april i och med att ställningar monteras upp. Slutdatum för arbetet är den siste oktober i år. Ställningar kommer att byggas mot fasaderna på husen. I första fasen kommer en ställning att byggas på innergården och när arbetet där är slutfört kommer den att monteras ner och en ny ställning byggas på gatusidan. Fönstren som tillhör lägenheterna i vänstra trappgången (från gatan) i huset på Mäster Henriksgatan 6 kommer att renoveras först. Inga cyklar eller andra föremål får ställas mot väggarna på innergården på minst 3 meters avstånd under renoveringstiden. Lås inte heller fast cyklar i räcken på gården. En del av innergården kommer att tas i anspråk av Rutek för att bygga ett tält där fönsterbågarna ska renoveras och målas. De befintliga träfönstren kommer alltså att renoveras, inte bytas ut.

Föreningsstämma 2016

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Tisdagen den 12:e april 2016, kl 19:00 Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Andrahandsuthyrning

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarstagande medlemmar. Det är tillsammans som vi hjälps åt att skapa en väl fungerande bostadsrättsförening. • Boende som önskar hyra ut i andra hand måste i god tid inkomma med en formell ansökan till styrelsen. Denna ansökan ska innehålla skäl till önskad uthyrning samt uppgifter om den tidsperiod som uthyrningen omfattar. Ansökan kan med fördel skickas via e-mail till master.henrik@gmail.com eller alternativt lämnas direkt till en styrelsemedlem. Ansökningsblankett kan laddas ner här . • Styrelsen kommer att vara restriktiv i beviljandet av andrahandsuthyrning och följa föreningen stadgar, bostadsrättslagen samt de bedömningar som hyresnämnden gör. Eventuell uthyrning kommer därtill bara att beviljas under begränsad tidsperiod vilket är ett (1) år med möjlighet att förlänga uthyrningen ytterligare ett år (max två (2) år totalt). • Beviljas