Inlägg

Visar inlägg från juni, 2013

Kallelse till extrastämma 2013-06-18

Snabblänkar: -  Befintliga stadgar -  Förslag till nya stadgar Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till extrastämma tisdagen den 18:e juni 2013, kl 19:00. Plats: föreningens innergård. Dagordning a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). b) Val av ordförande på stämman. c) Anmälan av protokollförare. d) Val av justeringsmän tillika rösträknare. e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. f) Godkännande av dagordningen. g) Beslut angående medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening h) Beslut angående antagande av Riksbyggens stadgar Bakgrund till extrastämman Styrelsen har beslutat att föreningen ska ansöka om medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening (i fortsättningen endast betecknat Riksbyggen). För att vi ska bli en fullvärdig medlem måste föreningen anta Riksbyggens stadgar vilket är anledningen till att styrelen har kallat denna extrastämma. En förändring av stadgarna kan beslutas på