Kallelse till extrastämma 2013-06-18

Snabblänkar:
Befintliga stadgar
Förslag till nya stadgar

Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till extrastämma tisdagen den 18:e juni 2013, kl 19:00. Plats: föreningens innergård.

Dagordning
a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
b) Val av ordförande på stämman.
c) Anmälan av protokollförare.
d) Val av justeringsmän tillika rösträknare.
e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
f) Godkännande av dagordningen.
g) Beslut angående medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening
h) Beslut angående antagande av Riksbyggens stadgar

Bakgrund till extrastämman
Styrelsen har beslutat att föreningen ska ansöka om medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening (i fortsättningen endast betecknat Riksbyggen). För att vi ska bli en fullvärdig medlem måste föreningen anta Riksbyggens stadgar vilket är anledningen till att styrelen har kallat denna extrastämma. En förändring av stadgarna kan beslutas på endast en föreningsstämma om samtliga medlemmar än närvarande och är helt överens om förändringen. Om inte alla medlemmar är eniga eller närvarande måste man ha två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska gå igenom.

Varför gå med i Riksbyggen?
Som fullvärdigt Riksbyggen-förening kan Riksbyggen projektleda tak- och vindsrenoveringsprojektet fullt ut, vilket kommer att göra processen enklare, snabbare och mindre riskfylld för föreningen. Dessutom kan en extern ledamot i styrelsen bidra med nya infallsvinklar och även medföra en större kontinuitet när nya styrelser tillträder. Det tillkommer en inträdesavgift på 500 kr samt en årsavgift som idag är 42kr/lägenhet/år, alltså inga större kostnader. Föreningen kan dessutom köpa andelar i Riksbyggen till ett pris av 500 kr per lägenhet. Genom andelsägande får föreningen utdelning på andelarna varje år (8,2 % 2012), samt även återbäring på köpta förvaltningstjänster från Riksbyggen (2,5 % 2010 och 1,6 % 2011). Vi får tillbaka pengarna om vi går ur Riksbyggen vid ett senare tillfälle.

De nya stadgarna
Riksbyggens stadgar skiljer sig inte från våra befintliga stadgar i någon större utsträckning förutom att det är mer utförliga. Det är dock några paragrafer som styrelsen vill uppmärksamma:

§ 6 FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Föreningens medlemmar utgörs av:
a) Riksbyggen ekonomisk förening, i fortsättningen endast betecknat Riksbyggen.
b) Fysisk/juridisk person som innehar bostadsrätt i föreningen till följd av upplåtelse från föreningen eller fysisk/juridisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

§ 15 STYRELSE
[...] Styrelsen skall bestå av 3-7 styrelseledamöter och 3-7 styrelsesuppleanter som utses enligt följande:
1. Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant.
2. Föreningsstämman utser två (2) till sex (6) ledamöter samt minst två (2) och högst sex (6) suppleanter. […]

§ 16 RÄKENSKAPSÅR
[…] Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

§ 28 ÄNDRING AV DESSA STADGAR
[…] Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet skall vara giltigt att Riksbyggen skall godkänna detsamma enligt § 46 nedan.

§ 45 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
För medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening krävs att bostadsrättsföreningen är medlem i intresseföreningen för Riksbyggens bostadsrättsföreningar där bostadsrättsföreningen har sin verksamhet och via denna är andelsägare i Riksbyggen ekonomisk förening. Beslut som innebär att föreningen begär sitt utträde ur Riksbyggen ekonomisk förening blir giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

§ 46 SÄRSKILT KRAV FÖR ÄNDRING AV DESSA STADGAR
För ändring av dessa stadgar erfordras godkännande av Riksbyggen.

De befintliga stadgarna och Riksbyggens nya stadgar kan laddas ner via länkarna längst upp i detta inlägg. Vill ni ha en utskrift av stadgarna skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.

Två representanter från Riksbyggen kommer att närvara vid stämma och besvara ytterligare frågor. Efter stämman kommer styrelsen även att redovisa den aktuella statusen för tak- och vindsrenoveringen samt besvara eventuella frågor angående projektet.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen