Inlägg

Visar inlägg från november, 2013

Föreningsstämma 2013

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Torsdagen den 28:e november 2013, kl 19:30 Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1 Dagordning a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). b) Val av ordförande på stämman. c) Anmälan av protokollförare. d) Val av justeringsmän tillika rösträknare. e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. f) Godkännande av dagordningen. g) Föredragning av styrelsens årsredovisning. h) Föredragning av revisionsberättelsen. i) Fastställande av resultat- och balansräkningen. j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. k) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust . l) Fråga om arvoden. m) Beslut angående antagande av Riksbyggens stadgar. n) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. o) Val av styrelseledamöter och suppleanter. p) Val av revisor och suppleant för denne. q) Val av