Föreningsstämma 2013

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA.

Tid: Torsdagen den 28:e november 2013, kl 19:30
Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1

Dagordning
a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
b) Val av ordförande på stämman.
c) Anmälan av protokollförare.
d) Val av justeringsmän tillika rösträknare.
e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
f) Godkännande av dagordningen.
g) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
h) Föredragning av revisionsberättelsen.
i) Fastställande av resultat- och balansräkningen.
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
k) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust .
l) Fråga om arvoden.
m) Beslut angående antagande av Riksbyggens stadgar.
n) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
o) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
p) Val av revisor och suppleant för denne.
q) Val av valberedning.
r) Övriga ärenden.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2013 kan laddas ner på här. Vill ni ha en utskriven kopia skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.

Ny stadgar
Vid extrastämman 2013-06-18 beslutades att föreningen ska ansöka om medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening. För att vi ska bli en fullvärdig medlem måste föreningen anta Riksbyggens stadgar. Extrasträmman röstade för att stadgarna skulle antas men eftersom inte samtliga medlemmar var närvarande måste en andra omröstning genomföras vilket kommer att ske på årsstämman. Vid den andra omröstningen måste också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska gå igenom.

Mer information om stadgeändringen finns på här.

Valberedning
För er som vill anmäla intresse till att sitta i nästa års styrelse vänligen kontakta valberedningen representerat
av Peter Malmquist och Anneli Palm. Ni behövs!

Övrig information
Efter att stämman avslutats kommer styrelsen att redovisa statusen för de projekt som föreningen driver för närvarande, bl.a. renoveringen av taket och ombyggnationen vinden, renoveringen av ytterportarna samt planerna för innergården.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Mäster Henrik