Inlägg

Visar inlägg från mars, 2016

Fönsterrenovering 2016

Det är äntligen tid att renovera föreningens fönster! Här är vad som kommer att hända under 2016: Entreprenören för projektet är Rutek Byggnads AB. Projektet kommer att påbörjas i mitten av april i och med att ställningar monteras upp. Slutdatum för arbetet är den siste oktober i år. Ställningar kommer att byggas mot fasaderna på husen. I första fasen kommer en ställning att byggas på innergården och när arbetet där är slutfört kommer den att monteras ner och en ny ställning byggas på gatusidan. Fönstren som tillhör lägenheterna i vänstra trappgången (från gatan) i huset på Mäster Henriksgatan 6 kommer att renoveras först. Inga cyklar eller andra föremål får ställas mot väggarna på innergården på minst 3 meters avstånd under renoveringstiden. Lås inte heller fast cyklar i räcken på gården. En del av innergården kommer att tas i anspråk av Rutek för att bygga ett tält där fönsterbågarna ska renoveras och målas. De befintliga träfönstren kommer alltså att renoveras, inte bytas ut.

Föreningsstämma 2016

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Tisdagen den 12:e april 2016, kl 19:00 Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1 Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Andrahandsuthyrning

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarstagande medlemmar. Det är tillsammans som vi hjälps åt att skapa en väl fungerande bostadsrättsförening. • Boende som önskar hyra ut i andra hand måste i god tid inkomma med en formell ansökan till styrelsen. Denna ansökan ska innehålla skäl till önskad uthyrning samt uppgifter om den tidsperiod som uthyrningen omfattar. Ansökan kan med fördel skickas via e-mail till master.henrik@gmail.com eller alternativt lämnas direkt till en styrelsemedlem. Ansökningsblankett kan laddas ner här . • Styrelsen kommer att vara restriktiv i beviljandet av andrahandsuthyrning och följa föreningen stadgar, bostadsrättslagen samt de bedömningar som hyresnämnden gör. Eventuell uthyrning kommer därtill bara att beviljas under begränsad tidsperiod vilket är ett (1) år med möjlighet att förlänga uthyrningen ytterligare ett år (max två (2) år totalt). • Beviljas