Föreningsstämma 2016

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA.

Tid: Tisdagen den 12:e april 2016, kl 19:00
Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1

Dagordning
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.
t) Beslut angående försäljning av vindsutrymme på Mäster Henriksgatan 6 i enlighet med styrelsens förslag.
u) Beslut angående försäljning av vindsutrymme på Mäster Henriksgatan 8 och Mäster Danielsgatan 3 i enlighet med styrelsens förslag.
v) Stämmans avslutande.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2015 kan laddas ner här. Vill ni ha en utskriven kopia skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600. Notera att eftersom föreningen ändrade slutdatumet för räkenskapsåret från siste augusti till siste december 2014 så omfattar det räkenskapsåret 16 månader (fyra månader 2013 och hela 2014) vilket innebär att det inte blir full jämförbarhet med det senaste räkenskapsåret. För att jämföra räkna upp siffrorna från 2015 med cirka 30 %.

Valberedning
För er som vill anmäla intresse till att sitta i nästa års styrelse vänligen kontakta valberedningen representerat av Jill Gjörstrup och Markus Wiklander via e-mail till valberedning@masterhenrik.se. Ni behövs!

Försäljning av vindsutrymme
Föreningsstämman skall fatta beslut angående försäljningen av vindsutrymmet i föreningens två hus på Mäster Henriksgatan 6 och Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3. Styrelsen har arbetat fram ett förslag som innebär att medlemmar boende på översta (fjärde) våningen samt i vissa fall medlemmar som redan har lägenhet på vindsplan erbjuds att köpa vindsyta för att utöka sina respektive lägenheter. Förslaget presenteras på stämman men styrelsen kommer även att bjuda in till ett informations- och diskussionsmöte dessförinnan där förslaget redovisas i mer detalj. En separat inbjudan till informationsträffen distribueras inom kort.

Övrig information
Efter att stämman avslutats kommer styrelsen att redovisa statusen för de projekt som föreningen driver för närvarande, bl.a. fönsterrenoveringen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Mäster Henrik