Föreningsstämma 2024

Dokument
- Årsredovisning
- IMD-El
- Översikt ändringar normalstadgar
- Jämförelsedokument normalstadgar
- Nya stadgar
- Nuvarande stadgar

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA.

Tid: Tisdagen den 21:e maj 2024, kl 19:00
Plats: Söderberg & Sara, Mäster Danielsgatan 3

Dagordning
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Beslut om styrelsens förslag att införa gemensam el, IMD-el.
t) Antagande av nya stadgar baserade på 2023 års normalstadgar version 2023:1 från Riksbyggen.
u) Stämmans avslutande.

Årsredovisning (h)
Årsredovisningen för 2023 kan laddas ner inom kort. Vill ni ha en utskriven kopia skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.

Valberedning (r)
För er som är intresserade av att ingå i nästa års styrelse vänligen kontakta valberedningen via e-mail till valberedning@masterhenrik.se.

Beslut om styrelsens förslag att införa gemensam el, IMD-el (s)
Att stämman ger styrelsen i uppdrag att avsluta medlemmarnas individuella elnätabonnemang samt elhandelsabonnemangen för varje lägenhet och istället installera och genomföra byte till gemensamt el-avtal med individuell mätning och debitering (IMD) om styrelsen gör bedömningen att det är försvarbart ekonomiskt i förhållande till investering och återbetalningstid. Mer information om IMD-el kan laddas ner via länken ovan (dokument).

Antagande av nya stadgar baserade på 2023 års normalstadgar från Riksbyggen (t)
Den 1 januari 2023 samt 1 januari 2024 trädde ett antal ändringar i bostadsrättslagen i kraft och med anledning av detta har Riksbyggen uppdaterat sina normalstadgar. Föreningsstämman kan fatta beslut om att ändra stadgarna om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman bifaller beslutet. Stadgarna vi ska anta är Riksbyggens normalstadgar från 2023, version 2023:1. Ett översikts- och ett jämförelsedokument samt de kompletta stadgarna (nya och nuvarande) kan laddas ner via länkarna ovan (dokument). Vill ni ha en utskriven kopia av dokumenten, skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.

Övrig information
Efter att stämman avslutats kommer styrelsen att redovisa statusen för de projekt som föreningen driver för närvarande.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Mäster Henrik