Föreningsstämma 2022

Snabblänkar
Årsredovisning

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA.

Tid: Torsdagen den 19:e maj 2022, kl 19:00
Plats: Föreningens innergård

Dagordning
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.
t) Stämmans avslutande.

Årsredovisning (h)
Årsredovisningen för 2021 kan laddas ner här. Vill ni ha en utskriven kopia skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.

Valberedning (r)
För er som är intresserade av att ingå i nästa års styrelse vänligen kontakta valberedningen via e-mail till valberedning@masterhenrik.se. Ni behövs!

Övrig information
Efter att stämman avslutats kommer styrelsen att redovisa statusen för de projekt som föreningen driver för närvarande.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Mäster Henrik