Föreningsstämma 2017

Snabblänkar
- Årsredovisning
- Sammanfattning av förändringar i stadgar
- Nya stadgar

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA.

Tid: Torsdagen den 6:e april 2017, kl 19:00
Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1

Dagordning
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.
t) Stadgeändring beslut nr 1
Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2014 version 2016:1 samt ändrad grund för beräkning av årsavgiften till andelstal och fastställande av andelstal. En översikt av ändringarna finns i bilaga 1, föreslagna stadgeändringar framgår i detalj av bilaga 2 och lägenhetstabell med förslag till andelstal finns i bilaga 3.
u) Stämmans avslutande.

Årsredovisning (h)
Årsredovisningen för 2016 kan laddas ner här. Vill ni ha en utskriven kopia skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.

Valberedning (r)
För er som är intresserade av att ingå i nästa års styrelse vänligen kontakta valberedningen via e-mail till valberedning@masterhenrik.se. Ni behövs!

Ny stadgar och ändrade andelstal (t)
Den 1 juli 2016 trädde ett antal ändringar i bostadsrättslagen i kraft och men anledning av detta har Riksbyggen uppdaterat sina normalstadgar. Föreningsstämman kan fatta beslut om att ändra stadgarna om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Stadgarna vi ska anta är Riksbyggens normalstadgar från 2014 version 2016:1.
- En sammanfattning (bilaga 1 & 2) av förändringarna kan laddas ner här.
- De kompletta stadgarna kan laddas ner här.

Vill ni ha en utskriven kopia av de nya stadgarna skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.

Enligt våra befintliga stadgar fördelas årsavgifter utifrån storleken på varje lägenhets insats. De nya stadgarna medför att vi istället kommer att beräkna årsavgifterna utifrån andelstal, vilket är metoden man använder i nya föreningar. Detta kommer även att underlätta det praktiska kring försäljningen av vindsutrymmet. Då vi saknar andelstal för några lägenheter, bl.a. våra kvarvarande hyresrätter, har vi tagit fram nya andelstal. Detta medför att årsavgiften kommer att justeras men skillnaden är bara några kronor på ett år för de största lägenheterna. Se listan som bifogat kallelsen och dela årsavgiften med tolv för att få fram er nya månadsavgift.

Övrig information
Efter att stämman avslutats kommer styrelsen att redovisa statusen för de projekt som föreningen driver för närvarande.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Mäster Henrik