Föreningsstämma 2015

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till FÖRENINGSSTÄMMA.

Tid: Onsdagen den 18:e mars 2015, kl 19:00
Plats: Malmö Konferenscenter (Folkets Hus), Olof Palmes Plats 1

Dagordning
a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
t) Beslut angående antagande av nya stadgar.
u) Stämmans avslutande.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2014 kan laddas ner på här. Vill ni ha en utskriven kopia skicka en förfrågan till master.henrik@gmail.com eller ring 0709-778600.

Ny stadgar
Föreningsstämman 2014-09-24 beslutade att anta Riksbyggens nya normalstadgar. Det krävs dock två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den andra stämman för att ändra föreningens stadgar. Det andra beslutet kommer därför att fattas på denna stämma. En kopia av de nya stadgarna har delats ut till alla medlemmar.

Mer information om stadgeändringen finns på här.

Valberedning
För er som vill anmäla intresse till att sitta i nästa års styrelse vänligen kontakta valberedningen representerat av Peter Malmquist och Jill Gjörstrup. Ni behövs!

Övrig information
Efter att stämman avslutats kommer styrelsen att redovisa statusen för de projekt som föreningen driver för närvarande, bl.a. fönster- och fasadrenoveringen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Mäster Henrik