Inlägg

Föreningsstämma 2022

Snabblänkar -  Årsredovisning Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mäster Henrik kallas härmed till  FÖRENINGSSTÄMMA . Tid: Torsdagen den  19:e maj  2022, kl 19:00 Plats: Föreningens innergård Dagordning a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.

Fasadrenovering 2022 - v. 4 till v. 8

Här är en uppdaterad tidsplan den sista fasen av fasadrenoveringen: Mäster Henriksgatan 6 v. 4-8: Mindre bättringsmålning samt tvätt av fönster via lift. Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 4 - 6: Målning av fasad. v. 5 - 6: Målning av fönster. v. 6 - 8: Besiktning & avetablering. Gården 26-27/1: Montering av nät framför balkonger via lift. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras beroende på framförallt vädret. Några av balkongdörrarna har varit väldigt svåra att öppna efter renoveringen av balkongerna men är nu åtgärdade.

Fasadrenovering 2021 - v. 50 till v. 6

Tyvärr är sista etappen i fasadrenoveringen försenad och projektet kommer inte att bli klart före årsskiftet. Här är en uppdaterad tidsplan de kommande veckorna: Mäster Henriksgatan 6 v. 2: Mindre bättringsmålning samt tvätt av fönster via lift. Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 50 - 51: Putsning av fasaden och bottenvåningen. v. 2 - 3: Målning av fasad. v. 3 - 4: Målning av fönster. v. 4 - 6: Besiktning & avetablering. Gården Inom kort: Montering av nät framför balkonger via lift. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras beroende på framförallt vädret. Fönstren på gatusidan på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att vara täckta av plast medan putsningen och målning av fasaden pågår. Plasten kommer dock att tas ner under pausen över julen d.v.s. från vecka 51 fram till vecka 2.

Fasadrenovering 2021 - v. 43 till v. 51

Här är en uppdaterad tidsplan för fasadrenoveringen de kommande veckorna: Mäster Henriksgatan 6 v. 43 - 44: Målning av fasad. v. 45: Målning av fönster. v. 46 - 48: Besiktning & avetablering Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 43: Efterlagning gamla balkongräcke. v. 43 - 45: Putsning av fasaden. v. 46 - 48: Målning av fasad. v. 46 - 48: Putslagning bottenvåning. v. 48 - 49: Målning av fönster. v. 48 - 49: Montering av nya balkongräcke. v. 49 - 51: Besiktning & avetablering. Gården v. 43 - 45: Efterlagning av gamla balkongräcke. v. 45: Montering av nya balkongräcke. v. 45 - 47: Besiktning & avetablering. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras en aning. Se "Byggnytt" som entreprenören sätter upp på portarna för mer detaljerad information om vad som kommer att göras den närmsta tiden. Fönstren på gatusidan på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att vara täckta av plast medan putsningen och målning av fasaden pågår, d.v.s. t

Fasadrenovering 2021 - v. 38 till v. 51

Här är en grov tidsplan för fasadrenoveringen de kommande veckorna: Mäster Henriksgatan 6 v. 38 - 39: Montering av nya fönsterbleck. v. 38 - 41: Putslagningar. v. 41 - 43: Målning av fasad. v. 44 - 46: Besiktning & avetablering Mäster Henriksgatan 8/Mäster Danielsgatan 3 v. 38 - 39: Montering av nya fönsterbleck. v. 38 - 40: Gjutning av nya balkonger. v. 38 - 43: Putsning av fasaden. v. 41 - 42: Efterlagning gamla balkongräcke. v. 44 - 46: Målning av fasad. v. 45: Montering av nya balkongräcke. v. 46 - 51: Besiktning & avetablering. Gården v. 38 - 39: Gjutning av nya balkonger. v. 39 - 40: Efterlagning av gamla balkongräcke. v. 41: Montering av nya balkongräcke. v. 41 - 43: Besiktning & avetablering. Notera att detta är preliminära tider och dom kan ändras en aning. En del moment kan gå snabbare eller ta längre tid vilket flyttar fram/bak andra tider. Se "Byggnytt" som entreprenören sätter upp på portarna för mer detaljerad information om vad som kommer att göras

Fasadrenovering 2021 - v. 28 till v. 35

Arbetet med fasaderna fortskrider enligt plan. Här är en uppdaterad tidsplan som beskriver vad som kommer att hända de kommande veckorna: v. 28-29: Dom sista plattorna plockas ner från hörnet på Mäster Danielsgatan 3 samt fasaden Mäster Henriksgatan 8 och därmed är asbestsaneringen avslutad. Träläkten som plattorna var spikad i kommer även att rivas under perioden. Under denna rivning kommer troligtvis även gammal puts att lossna och följa med i rivningen. Putsen är ofarlig men kan damma en del. Plasten som täcker fönstren tas bort när arbetet är klart v. 29. v. 30 - 31: Paus v. 32: Hiss och byggbod byggs/placeras på Mäster Danielsgatan 3. Fönster plastas in på nytt. v. 32: Ställning runt balkongerna byggs på innergården (bägge husen). v. 33: Ställning byggs på gatusidan på Mäster Henriksgatan 6. v. 33-35: Kvarsittande puts på fasaden på Mäster Danielsgatan 3 och Mäster Henriksgatan 8 rivs. När rivning pågår kommer kringliggande fönster temporärt skyddas av skivor. Skivorna plockas ner

Fasadrenovering 2021 - borttagning av eternitplattor

Eternitplattorna på huset på Mäster Danielsgatan 3/Mäster Henriksgatan 8 kommer att börja plockas ner nästa vecka. Var god läs nedanstående information från entreprenören som kommer att genomföra arbetet. Länk till informationsblad . ------ Hej, Under v.27 och v.28 (mån. 5 Juli-fred. 16 Juli) så kommer LK-Vision AB att utföra fasadarbeten på Brf. Mäster Henrik. Vi kommer att avlägsna fasadskivor av eternit utmed Mäster Danielsgatan och Mäster Henriksgatan. Arbetet utmed fasaden kommer att ske enligt nedan: v. 27 utmed Mäster Danielsgatan v. 28 utmed Mäster Henriksgatan Det är mycket viktigt att ni som är boende i föreningen inte öppnar era fönster ut mot gatan under den vecka som vi är på "er" gata och arbetar. Vädring får då endast ske ut mot gården. Eftersom eternitskivor innehåller asbest så kommer vi att skyddstäcka alla fönster och ventilationsöppningar på fasaden med plast under den vecka som vi är och arbetar på respektive gata. Vi kommer att plocka ner plasten när